Premontrei kitekintő 3.

Szent Ágoston regulája

Szent Ágoston reguláját az egyik legkeményebb regulának tartják, ugyanakkor a Premontrei Rend mellett több szerzetesrend, így a Domonkos Rend női ága is ezt a szabályzatot alkalmazza.

A regula szónak több jelentése van. A kézműiparban mérőzsinór, vonalzó értelemben használják, általános erkölcsi értelemben életszabályok összessége. A szó legközismertebb jelentése a 16. század előtt alapított rendek szabályzata. (A későbbi rendek szabályzata a konstitúció.)

 Szent Ágoston szerzetesekkel körülvéve, 17. századi dombormű Velencében (forrás: Wikipédia)

 

Ha mai szemmel olvassuk a szerzetesek mindennapi életét meghatározó ágostoni regulát, feltűnő, hogy a szigorúsága mellett odafigyelnek az egyéni adottságokra, és hogy a szigor mellett ott van a szeretet és a megértés, de legfőképp az alázat.

A legfontosabb elem Isten keresése és a felebaráti szeretet megtartása, emellett a vagyonközösség.

A vagyonközösség nem csak arra vonatkozik, hogy a közös javakból adjanak kinek – kinek szüksége szerint, hanem arra is, hogy aki a világban nélkülözött, és a rendben több anyagi java lesz, az ne tartsa magát ettől boldogabbnak, ugyanakkor ne is legyen gőgös.

Nem szabad a kevélység bűnébe esni akkor sem, ha a közösségben olyanok is vannak, akik a belépőhöz képest sokkal magasabb rangot vagy tisztséget töltenek be vagy töltöttek be a világban. Ugyanakkor az sem helyes, ha magas rangú rokonaikkal dicsekszenek.

Mindezen előírások a béke, az egyetértés és a kölcsönös tisztelet előmozdítása miatt tartandók be.

Szent Norbert és Szent Ágoston (forrás: premontreiek.hu)

A szerzetesi regulának az egyik legérdekesebb része a böjt. Ha figyelmesen olvassuk, láthatjuk, hogy nem az önsanyargatás a lényegi elem, hanem az alázat és az egyszerűség, és nagyon fontos, hogy az étkezés és a böjt szabályait a józan ész határozza meg, amennyiben mindenki az állapotának megfelelően kell, hogy étkezzen, és fontos, hogy örüljünk annak, hogy egészségesek vagyunk, így szerényebb táplálékkal is beérhetjük.

A test fegyelmezése mellett szükséges az önfegyelem, valamint a vétkező testvér helyes útra terelése. Ez utóbbi nem történhet azonnali nyilvános megszégyenítéssel, hanem fokozatokat ír elő a regula. Kiemelkedően fontos, hogy a bűnt kell gyűlölni, nem a testvért.

A közös vagyon és a betegek megfelelő gondozása szintén a testvéri szeretet egyik fontos eleme.

Senkitől nem szabad megtagadni, amire szüksége van, legyen az ruházat vagy élelem, ugyanakkor nem szabad, hogy ez hívságok alapjául szolgáljon. A munkálkodás is a közösség javára kell, hogy történjen.

A beteg testvért mindenképpen gyógyítani kell, és a szerzetesnek azt kell cselekednie, ami egészsége javára szolgál. Mai szemmel nézve is fontos gondolat ez, csakúgy, mint az a gondolat, hogy a beteget egyfelől orvos kell, hogy lássa, másfelől el kell fogadnia a gyógyító szándékot.

Amit szigorúan tilt a regula, az haragoskodás. A harag nemcsak a hét főbűn egyike, hanem a közösséget is bomlasztja. Sajnos előfordulhat, hogy egyik testvér megsérti a másikat, ilyen esetben mielőbb bocsánatot kell kérnie, elégtételt kell nyújtania.

Természetes, hogy az elöljáróknak engedelmességgel tartozik a szerzetes. Ugyanakkor az elöljárónak nagy a felelőssége, és mint vezetőnek elsősorban szolgálnia kell a közösséget. A szerzetben élőknek engedelmeskedniük kell, de az elöljáró iránti szeretetből, figyelembe véve azt, hogy ő nagyobb veszélyben van, hiszen ő felel az egész közösségért, és ha bármilyen támadás éri a szerzetet, őt érinti a legsúlyosabban.

 metszet

Szent Ágoston átnyújtja a regulát Szent Norbertnek (forrás: premontreiek.hu)

Amit ma furcsának találhatunk, az a női nemhez való viszony. Minden szerzetnek a fogadalmához tartozik a tisztasági fogadalom, de az ágostoni regula nagyon szigorúan veszi a nemek közti érintkezést, szinte rá sem lehet nézni egy hölgyre, elkerülendő a bűnös kívánságot.

A felsorolt szabályok nem a közösség ellen, hanem a közösségért íródtak, megtartásukkal azt az állapotot hirdeti az, aki megtartja, hogy a kegyelem szabad gyermeke.

A regulában, ha figyelmesen olvassuk, nem kizárólag a szerzetesi élet szigorú szabályrendszerét láthatjuk, hanem a mai, akár világi ember számára hasznos útmutatót.

Szent Ágoston regulája interneten is elérhető: https://premontrei.hu/wp-content/uploads/2014/11/REGULA2.pdf

Benei Fédra

 

Forrás: Magyar Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/R/regula.html. Letöltés: 2022. 05.03.